HyperLink HyperLink

0259.3922505

Tuyển sinh : 0259.3922505

Văn Phòng : 0259.3920167

Hỗ trợ trực tuyến : 0259.3922505

Giờ làm việc: 7h30-16h30

HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Quan hệ
QUYẾT ĐỊNH Về mức học phí HKI năm học 2015 - 2016

         SỞ Y TẾ NINH THUẬN                                                                                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ                                                                                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số:       /QĐ-TCYT                                                                                                                                                                    Ninh Thuận, ngày       tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về mức học phí HKI năm học 2015 - 2016

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TỈNH NINH THUẬN

           

 Căn cứ Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trường Trung cấp Y tế tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-SYT ngày 30/7/2010 của Sở Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 -2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 -2011 đến năm học 2014 - 2015;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức học phí (tạm thu) HKI năm học 2015 - 2016 là 2.800.000đ/hs (Bằng chữ: Hai triệu tám trăm ngàn đồng).

Điều 2. Khi có quy định mức thu học phí năm học 2015 - 2016 cụ thể được ban hành, nhà Trường sẽ thông báo cho học sinh biết.

         Điều 3. Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính Kế toán Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận và học sinh nhà Trường căn cứ quyết định thi hành.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

         

          Nơi nhận:                                                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

           - Như điều 3;                                                                                               

          -   Lưu KT, VT.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Trà Sanh

Số lượt đọc: 781 - Ngày cập nhật: 04/01/2016
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
Video
Liên kết
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ 10, P.Văn Sơn, TP.PR-TC, NINH THUẬN

ĐIỆN THOẠI: 0259.3920167 - 920798 Fax: 0259.3920798

Website:http://tcytninhthuan.edu.vn

Phòng Đào tạo
Phòng Tổ chức Hành chính
Phòng Tài chính Kế Toán
Khoa học cơ bản
Điều dưỡng
Sức khỏe sinh sản
Lâm sàng
Y tế Cộng đồng
Dược - YHCT
Các Quy Định
Lịch Thi
Điểm Thi
Học lại học phần
Tài liệu
Địa chỉ Email liên hệ
@ Copyright 2018: Bản quyền thuộc về Trường Trung Cấp Y Tế Ninh Thuận  http://tcytninhthuan.edu.vn  Designed by  Ninh Thuan Software