HyperLink HyperLink

0259.3922505

Tuyển sinh : 0259.3922505

Văn Phòng : 0259.3920167

Hỗ trợ trực tuyến : 0259.3922505

Giờ làm việc: 7h30-16h30

HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Quan hệ
Bảng điểm thi kết thúc học phần lần 1 lớp Điều Dưỡng 2A

 

  
                   
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LẦN 1
        Hệ số : 03        
Lớp: Điều Dưỡng 2A                
Học phần : Quản lý - tổ chức y tế             
                   
Số TT Họ Tên Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra
 định kỳ
Điểm TBKT Điểm thi Điểm HP Ghi chú
1 Lưu Thị Ngọc Châu 8 7   7.3 6.1 6.6  
2 Thị Chiếc 6.5 6   6.2 6.2 6.2  
3 Lê Quốc Hòa 7 6   6.3 6.1 6.2  
4 Nguyễn Ngọc  Hoàng 7 6   6.3 5.4 5.8  
5 Pinăng Thị Huệ 7.5 7   7.2 5.7 6.3  
6 Mang Thị Hương 8 6   6.7 5.4 5.9  
7 Trương Thị Nguyệt 8 7   7.3 6 6.5  
8 Nguyễn Thị Kim Phượng 10 8   8.7 7.5 8.0  
9 Trần Thu  Thảo 8 6   6.7 6.4 6.5  
10 Phạm Thị Thu Thảo 5.5 7   6.5 5.4 5.8  
11 Kiều Thị Hoàng Thỏa 7 7   7.0 4.5 5.5  
12 Nguyễn Thanh  Toàn 5.5 5   5.2 5.3 5.2  
13 Lê Nguyễn Bảo Trân 6 6   6.0 6.3 6.2  
14 Lê Thị Thanh Trang
 
   
 
6   4.0
 
   
 
1.6 nghỉ
15 Dương Nữ Mai Trinh 7 7   7.0 5.3 6.0  
16 Đoàn Thị Thanh  Trúc 6.5 8   7.5 5.4 6.2  
17 Lê Anh Tuấn 7.5 6   6.5 7.3 7.0  
18 Phạm Thị Ngọc  Tuyết 5.5 7   6.5 5.4 5.8  
19 Hồ Thị Hương  Vy 9 8   8.3 8.5 8.4  
Tổng cộng :   19 học sinh              
                   
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LẦN 1
        Hệ số : 02        
Lớp: Điều Dưỡng 2A                
Học phần : Nghề nghiệp và đạo đức người điều dưỡng.      
                   
Số TT Họ Tên Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra
 định kỳ
Điểm TBKT Điểm thi Điểm HP Ghi chú
1 Lưu Thị Ngọc Châu 6 9   8.0 4 5.6  
2 Thị Chiếc 7 9   8.3 5.9 6.9  
3 Lê Quốc Hòa 5 9   7.7 4.8 5.9  
4 Nguyễn Ngọc  Hoàng 6 9   8.0 5.5 6.5  
5 Pinăng Thị Huệ 5 9   7.7 4.6 5.8  
6 Mang Thị Hương 7 9   8.3 4.8 6.2  
7 Trương Thị Nguyệt 3.5 8   6.5 6.9 6.7  
8 Nguyễn Thị Kim Phượng 3.5 9   7.2 8 7.7  
9 Trần Thu  Thảo 7 9   8.3 3.7 5.6  
10 Phạm Thị Thu Thảo 6.5 9   8.2 3.7 5.5  
11 Kiều Thị Hoàng Thỏa 7 9   8.3 5.2 6.5  
12 Nguyễn Thanh  Toàn 7 9   8.3 6.2 7.1  
13 Lê Nguyễn Bảo Trân 3 9   7.0 3.9 5.1  
14 Lê Thị Thanh Trang 8 9   8.7
 
   
 
3.5 nghỉ
15 Dương Nữ Mai Trinh 5 9   7.7 5.5 6.4  
16 Đoàn Thị Thanh  Trúc 3.5 9   7.2 4.6 5.6  
17 Lê Anh Tuấn 3 9   7.0 6.2 6.5  
18 Phạm Thị Ngọc  Tuyết 3 9   7.0 3.9 5.1  
19 Hồ Thị Hương  Vy 4.5 9   7.5 6.9 7.1  
Tổng cộng :   19 học sinh              
                   
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LẦN 1
        Hệ số : 02        
Lớp: Điều Dưỡng 2A                
Học phần : CS người bệnh cấp cứu và CS tích cực        
                   
Số TT Họ Tên Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra
 định kỳ
Điểm TBKT Điểm thi Điểm HP Ghi chú
1 Lưu Thị Ngọc Châu 7 5.2   5.8 6.5 6.2  
2 Thị Chiếc 7 5.6   6.1 5.5 5.7  
3 Lê Quốc Hòa 7.5 4.8   5.7 6.1 5.9  
4 Nguyễn Ngọc  Hoàng 7 5.2   5.8 5.6 5.7  
5 Pinăng Thị Huệ 7 4   5.0 5.6 5.4  
6 Mang Thị Hương 7 6.4   6.6 4.4 5.3  
7 Trương Thị Nguyệt 7.5 5.2   6.0 6.7 6.4  
8 Nguyễn Thị Kim Phượng 8 5.2   6.1 7.3 6.8  
9 Trần Thu  Thảo 5.5 1.8   3.0 5.5 4.5 Thi lại
10 Phạm Thị Thu Thảo 8 5.2   6.1 3.7 4.7 Thi lại
11 Kiều Thị Hoàng Thỏa 8 6   6.7 4.7 5.5  
12 Nguyễn Thanh  Toàn 7.5 5.2   6.0 5.7 5.8  
13 Lê Nguyễn Bảo Trân 5 3.2   3.8 4.9 4.5 Thi lại
14 Lê Thị Thanh Trang 5 5.6   5.4
 
   
 
2.2 nghỉ
15 Dương Nữ Mai Trinh 7 4.4   5.3 5.3 5.3  
16 Đoàn Thị Thanh  Trúc 7 5.2   5.8 5.2 5.4  
17 Lê Anh Tuấn 8 5.2   6.1 6 6.1  
18 Phạm Thị Ngọc  Tuyết 5.5 5.2   5.3 3.2 4.0 Thi lại
19 Hồ Thị Hương  Vy 8.5 6.4   7.1 7.6 7.4  
Tổng cộng :   19 học sinh              
                   
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LẦN 1
        Hệ số : 03        
Lớp: Điều Dưỡng 2A                
Học phần : Kiểm soát nhiễm khuẩn            
                   
Số TT Họ Tên Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra
 định kỳ
Điểm TBKT Điểm thi Điểm HP Ghi chú
1 Lưu Thị Ngọc Châu 7 8   7.7 6.4 6.9  
2 Thị Chiếc 9 7   7.7 6.3 6.8  
3 Lê Quốc Hòa 8 8   8.0 7.1 7.5  
4 Nguyễn Ngọc  Hoàng 7 7   7.0 6.3 6.6  
5 Pinăng Thị Huệ 8.5 7   7.5 6.1 6.7  
6 Mang Thị Hương 9 7   7.7 6.3 6.8  
7 Trương Thị Nguyệt 8.5 8   8.2 7.1 7.5  
8 Nguyễn Thị Kim Phượng 9 7   7.7 8.1 7.9  
9 Trần Thu  Thảo 8.5 7   7.5 7.3 7.4  
10 Phạm Thị Thu Thảo 8.5 7   7.5 5.6 6.4  
11 Kiều Thị Hoàng Thỏa 7 8   7.7 6.4 6.9  
12 Nguyễn Thanh  Toàn 7 7   7.0 7.2 7.1  
13 Lê Nguyễn Bảo Trân 6.5 7   6.8 5.5 6.0  
14 Lê Thị Thanh Trang 7 7   7.0
 
   
 
2.8 nghỉ
15 Dương Nữ Mai Trinh 7 8   7.7 6.9 7.2  
16 Đoàn Thị Thanh  Trúc 9 8   8.3 8.3 8.3  
17 Lê Anh Tuấn 9.5 7   7.8 7.2 7.5  
18 Phạm Thị Ngọc  Tuyết 9 7   7.7 5.2 6.2  
19 Hồ Thị Hương  Vy 8.5 8   8.2 8.5 8.4  
Tổng cộng :   19 học sinh              
                   
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LẦN 1
        Hệ số : 02        
Lớp: Điều Dưỡng 2A                
Học phần : CS người bệnh truyền nhiễm          
                   
Số TT Họ Tên Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra
 định kỳ
Điểm TBKT Điểm thi Điểm HP Ghi chú
1 Lưu Thị Ngọc Châu 7 5.5   6.0 4.8 5.3  
2 Thị Chiếc 6 5.6   5.7 4.4 4.9 thi lại
3 Lê Quốc Hòa 7 4.8   5.5 5.5 5.5  
4 Nguyễn Ngọc  Hoàng 7 5.5   6.0 5.2 5.5  
5 Pinăng Thị Huệ 6 5.0   5.3 4 4.5 thi lại
6 Mang Thị Hương 6 6   6.0 5.1 5.5  
7 Trương Thị Nguyệt 7 6.5   6.7 6.4 6.5  
8 Nguyễn Thị Kim Phượng 8 6.5   7.0 6 6.4  
9 Trần Thu  Thảo 7 4.5   5.3 4.7 5.0  
10 Phạm Thị Thu Thảo 7 5   5.7 3.7 4.5 thi lại
11 Kiều Thị Hoàng Thỏa 7 4.8   5.5 3.9 4.6 thi lại
12 Nguyễn Thanh  Toàn 7 5   5.7 5.9 5.8  
13 Lê Nguyễn Bảo Trân 7 4.5   5.3 4.3 4.7 thi lại
14 Lê Thị Thanh Trang 7 4.5   5.3
 
   
 
2.1 nghỉ
15 Dương Nữ Mai Trinh 7 6   6.3 5.5 5.8  
16 Đoàn Thị Thanh  Trúc 7 5.5   6.0 5.5 5.7  
17 Lê Anh Tuấn 7 6.5   6.7 6 6.3  
18 Phạm Thị Ngọc  Tuyết 7 5.2   5.8 4 4.7 thi lại
19 Hồ Thị Hương  Vy 8 8   8.0 7.3 7.6  
Tổng cộng :  19  học sinh              
                   
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LẦN 1
        Hệ số : 02        
Lớp: Điều Dưỡng 2A                
Học phần : Kỹ năng giao tiếp             
                   
Số TT Họ Tên Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra
 định kỳ
Điểm TBKT Điểm thi Điểm HP Ghi chú
1 Lưu Thị Ngọc Châu 6 7   6.7 6.8 6.7  
2 Thị Chiếc 6 6.0   6.0 8.3 7.4  
3 Lê Quốc Hòa 6 7.0   6.7 7.8 7.3  
4 Nguyễn Ngọc  Hoàng 7 7.0   7.0 6.3 6.6  
5 Pinăng Thị Huệ 6 7.0   6.7 7.3 7.0  
6 Mang Thị Hương 6 7.0   6.7 6.3 6.4  
7 Trương Thị Nguyệt 7 6.0   6.3 7.3 6.9  
8 Nguyễn Thị Kim Phượng 7 7.0   7.0 8.5 7.9  
9 Trần Thu  Thảo 5 6.0   5.7 7.3 6.6  
10 Phạm Thị Thu Thảo 7 6.0   6.3 6.8 6.6  
11 Kiều Thị Hoàng Thỏa 6 6.0   6.0 6.3 6.2  
12 Nguyễn Thanh  Toàn 6 8   7.3 6.8 7.0  
13 Lê Nguyễn Bảo Trân 6 7.0   6.7 6.8 6.7  
14 Lê Thị Thanh Trang 6 7   6.7
 
   
 
2.7 nghỉ
15 Dương Nữ Mai Trinh 6 7   6.7 6.8 6.7  
16 Đoàn Thị Thanh  Trúc 7 8.0   7.7 8.5 8.2  
17 Lê Anh Tuấn 6 6.0   6.0 7.5 6.9  
18 Phạm Thị Ngọc  Tuyết 6 7.0   6.7 6.8 6.7  
19 Hồ Thị Hương  Vy 7 8   7.7 8.5 8.2  
Tổng cộng : 19  học sinh              
                   
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LẦN 1
        Hệ số : 02        
Lớp: Điều Dưỡng 2A                
Học phần : Tâm lý - Giáo dục sức khỏe          
                   
Số TT Họ Tên Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra
 định kỳ
Điểm TBKT Điểm thi Điểm HP Ghi chú
1 Lưu Thị Ngọc Châu 6 6   6.0 5.8 5.9  
2 Thị Chiếc 5 6.0   5.7 6.1 5.9  
3 Lê Quốc Hòa 6 7.0   6.7 7.1 6.9  
4 Nguyễn Ngọc  Hoàng 7 7.0   7.0 6 6.4  
5 Pinăng Thị Huệ 6 7   6.7 6.1 6.3  
6 Mang Thị Hương 6 6.0   6.0 6.3 6.2  
7 Trương Thị Nguyệt 7 7.0   7.0 7.1 7.1  
8 Nguyễn Thị Kim Phượng 7.5 8.0   7.8 8.3 8.1  
9 Trần Thu  Thảo 5 7.0   6.3 6 6.1  
10 Phạm Thị Thu Thảo 7 7.0   7.0 6.3 6.6  
11 Kiều Thị Hoàng Thỏa 6 6.0   6.0 5.8 5.9  
12 Nguyễn Thanh  Toàn 6 6.0   6.0 5.3 5.6  
13 Lê Nguyễn Bảo Trân 5 6.0   5.7 5.8 5.7  
14 Lê Thị Thanh Trang 6 6.0   6.0
 
   
 
2.4 nghỉ
15 Dương Nữ Mai Trinh 6 6.0   6.0 6.3 6.2  
16 Đoàn Thị Thanh  Trúc 7 7.0   7.0 6.8 6.9  
17 Lê Anh Tuấn 6 6.0   6.0 7.1 6.7  
18 Phạm Thị Ngọc  Tuyết 6 6.0   6.0 5.8 5.9  
19 Hồ Thị Hương  Vy 7 8   7.7 9 8.5  
Tổng cộng : 19  học sinh              
Số lượt đọc: 7884 - Ngày cập nhật: 19/02/2016
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
123456
Video
Liên kết
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ 10, P.Văn Sơn, TP.PR-TC, NINH THUẬN

ĐIỆN THOẠI: 0259.3920167 - 920798 Fax: 0259.3920798

Website:http://tcytninhthuan.edu.vn

Phòng Đào tạo
Phòng Tổ chức Hành chính
Phòng Tài chính Kế Toán
Khoa học cơ bản
Điều dưỡng
Sức khỏe sinh sản
Lâm sàng
Y tế Cộng đồng
Dược - YHCT
Các Quy Định
Lịch Thi
Điểm Thi
Học lại học phần
Tài liệu
Địa chỉ Email liên hệ
@ Copyright 2018: Bản quyền thuộc về Trường Trung Cấp Y Tế Ninh Thuận  http://tcytninhthuan.edu.vn  Designed by  Ninh Thuan Software