HyperLink HyperLink

0259.3922505

Tuyển sinh : 0259.3922505

Văn Phòng : 0259.3920167

Hỗ trợ trực tuyến : 0259.3922505

Giờ làm việc: 7h30-16h30

HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Quan hệ
Bảng điểm lâm sàng lần 1 lớp Điều Dưỡng 2A

 

BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LẦN 1
        Hệ số : 02        
Lớp: Điều Dưỡng 2A _ Nhóm 2            
Học phần : Thực tập CS bệnh truyền nhiễm 1          
                   
Số TT Họ Tên Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra
 định kỳ
Điểm TBKT Điểm thi Điểm HP Ghi chú
1 Lưu Thị Ngọc Châu 6 7.5   7.0 6.5 6.7  
2 Thị Chiếc 7 7.5   7.3 7 7.1  
3 Lê Quốc Hòa 8 6.5   7.0 7 7.0  
4 Trần Thu  Thảo 8 8   8.0 8 8.0  
5 Kiều Thị Hoàng Thỏa 7 6.0   6.3 7 6.7  
6 Lê Nguyễn Bảo Trân 5 5.5   5.3 6 5.7  
7 Lê Thị Thanh Trang       0.0   0.0 nghỉ
8 Dương Nữ Mai Trinh 6 7.5   7.0 7.5 7.3  
9 Lê Anh Tuấn 7 7.0   7.0 7.5 7.3  
Tổng cộng :    9   học sinh              
                   
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LẦN 1
        Hệ số : 02        
Lớp: Điều Dưỡng 2A _ Nhóm 1            
Học phần : Thực tập CS bệnh truyền nhiễm 1          
                   
Số TT Họ Tên Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra
 định kỳ
Điểm TBKT Điểm thi Điểm HP Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc  Hoàng 8 7   7.3 8 7.7  
2 Pinăng Thị Huệ 8 7.5   7.7 7 7.3  
3 Mang Thị Hương 8 8   8.0 7.5 7.7  
4 Trương Thị Nguyệt 8 8.5   8.3 7.5 7.8  
5 Nguyễn Thị Kim Phượng 9 8   8.3 9.5 9.0  
6 Phạm Thị Thu Thảo 8 8   8.0 8 8.0  
7 Nguyễn Thanh  Toàn 7 5   5.7 6.5 6.2  
8 Đoàn Thị Thanh  Trúc 8 8   8.0 8 8.0  
9 Phạm Thị Ngọc  Tuyết 5 5   5.0 6.5 5.9  
10 Hồ Thị Hương  Vy 10 10   10.0 9.5 9.7  
Tổng cộng :   10  học sinh              
                   
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LẦN 1
        Hệ số : 02        
Lớp: Điều Dưỡng 2A _ Nhóm 2            
Học phần : Thực tập CS người bệnh nội khoa 1        
                   
Số TT Họ Tên Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra
 định kỳ
Điểm TBKT Điểm thi Điểm HP Ghi chú
1 Lưu Thị Ngọc Châu 5 4   4.3 4 4.1 thi lại
2 Thị Chiếc 6 7   6.7 4 5.1  
3 Lê Quốc Hòa 5 4   4.3 2 2.9 thi lại
4 Trần Thu  Thảo 6 6   6.0 2 3.6 thi lại
5 Kiều Thị Hoàng Thỏa 6 6   6.0 2 3.6 thi lại
6 Lê Nguyễn Bảo Trân 5 5   5.0 3 3.8 thi lại
7 Lê Thị Thanh Trang       0.0   0.0  
8 Dương Nữ Mai Trinh 6 5   5.3 3.5 4.2 thi lại
9 Lê Anh Tuấn 6 7   6.7 4.5 5.4  
Tổng cộng :  08   học sinh              
                   
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LẦN 1
        Hệ số : 02        
Lớp: Điều Dưỡng 2A _ Nhóm 1            
Học phần : Thực tập CS người bệnh nội khoa 1        
                   
Số TT Họ Tên Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra
 định kỳ
Điểm TBKT Điểm thi Điểm HP Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc  Hoàng 7 8   7.7 5 6.1  
2 Pinăng Thị Huệ 8 7   7.3 5 5.9  
3 Mang Thị Hương 8 8   8.0 5.5 6.5  
4 Trương Thị Nguyệt 8 8   8.0 5 6.2  
5 Nguyễn Thị Kim Phượng 8 8   8.0 7 7.4  
6 Phạm Thị Thu Thảo 8 8   8.0 5 6.2  
7 Nguyễn Thanh  Toàn 8 8   8.0 5.5 6.5  
8 Đoàn Thị Thanh  Trúc 8 8   8.0 5.5 6.5  
9 Phạm Thị Ngọc  Tuyết 8 8   8.0 5 6.2  
10 Hồ Thị Hương  Vy 8 8   8.0 6 6.8  
Tổng cộng :    10   học sinh              
                   
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LẦN 1
        Hệ số : 02        
Lớp: Điều Dưỡng 2A _ Nhóm 2            
Học phần : Thực tập CS người bệnh ngoại khoa 1        
                   
Số TT Họ Tên Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra
 định kỳ
Điểm TBKT Điểm thi Điểm HP Ghi chú
1 Lưu Thị Ngọc Châu 6 5   5.3 6 5.7  
2 Thị Chiếc 6 6.0   6.0 6 6.0  
3 Lê Quốc Hòa 5 3.0   3.7 5 4.5 thi lại
4 Trần Thu  Thảo 7.5 5.0   5.8 5 5.3  
5 Kiều Thị Hoàng Thỏa 7 3.0   4.3 5 4.7 thi lại
6 Lê Nguyễn Bảo Trân 6 3.0   4.0 6 5.2  
7 Lê Thị Thanh Trang 6 4   4.7 6 5.5  
8 Dương Nữ Mai Trinh 6 3   4.0 4 4.0 thi lại
9 Lê Anh Tuấn 7.5 9.0   8.5 7.8 8.1  
Tổng cộng :    9   học sinh              
                   
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LẦN 1
        Hệ số : 02        
Lớp: Điều Dưỡng 2A _ Nhóm 1            
Học phần : Thực tập CS người bệnh ngoại khoa 1        
                   
Số TT Họ Tên Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra
 định kỳ
Điểm TBKT Điểm thi Điểm HP Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc  Hoàng 8 8   8.0 5 6.2  
2 Pinăng Thị Huệ 7 6   6.3 6 6.1  
3 Mang Thị Hương 7 7   7.0 7 7.0  
4 Trương Thị Nguyệt 8 6   6.7 6 6.3  
5 Nguyễn Thị Kim Phượng 7 7   7.0 7.5 7.3  
6 Phạm Thị Thu Thảo 8 8   8.0 6 6.8  
7 Nguyễn Thanh  Toàn 7 7   7.0 5 5.8  
8 Đoàn Thị Thanh  Trúc 7 8   7.7 6 6.7  
9 Phạm Thị Ngọc  Tuyết 5 7   6.3 4 4.9 thi lại
10 Hồ Thị Hương  Vy 8 8   8.0 7.5 7.7  
Tổng cộng :    10   học sinh              
                   
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LẦN 1
        Hệ số : 02        
Lớp: Điều Dưỡng 2A _ Nhóm 2            
Học phần : Thực tập CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 1      
                   
Số TT Họ Tên Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra
 định kỳ
Điểm TBKT Điểm thi Điểm HP Ghi chú
1 Lưu Thị Ngọc Châu 6 6   6.0 5 5.4  
2 Thị Chiếc 6 3   4.0 5 4.6 thi lại
3 Lê Quốc Hòa 3 3   3.0 5 4.2 thi lại
4 Trần Thu  Thảo 7 6   6.3 7 6.7  
5 Kiều Thị Hoàng Thỏa 7 3   4.3 4.5 4.4 thi lại
6 Lê Nguyễn Bảo Trân 3 3   3.0 3 3.0 thi lại
7 Lê Thị Thanh Trang       0.0   0.0 nghỉ
8 Dương Nữ Mai Trinh 7 6   6.3 6.5 6.4  
9 Lê Anh Tuấn 5 4   4.3 6.5 5.6  
Tổng cộng :   9    học sinh              
                   
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LẦN 1
        Hệ số : 02        
Lớp: Điều Dưỡng 2A _ Nhóm 1            
Học phần : Thực tập CSSK bà mẹ, phụ nữ và gia đình 1      
                   
Số TT Họ Tên Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra
 định kỳ
Điểm TBKT Điểm thi Điểm HP Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc  Hoàng 7 7   7.0 4 5.2  
2 Pinăng Thị Huệ 7 6   6.3 3 4.3  
3 Mang Thị Hương 7 4   5.0 4 4.4  
4 Trương Thị Nguyệt 7 5   5.7 6 5.9  
5 Nguyễn Thị Kim Phượng 7 6   6.3 7 6.7  
6 Phạm Thị Thu Thảo 7 6   6.3   2.5 cấm thi
7 Nguyễn Thanh  Toàn 7 0   2.3   0.9 cấm thi
8 Đoàn Thị Thanh  Trúc 6 6   6.0 5 5.4  
9 Phạm Thị Ngọc  Tuyết 5 5   5.0   2.0 hủy kq thi
10 Hồ Thị Hương  Vy 8 6   6.7 6 6.3  
Tổng cộng :     10  học sinh              
                   
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LẦN 1
        Hệ số : 02        
Lớp: Điều Dưỡng 2A _ Nhóm 2            
Học phần : Thực tập CSSK trẻ em 1            
                   
Số TT Họ Tên Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra
 định kỳ
Điểm TBKT Điểm thi Điểm HP Ghi chú
1 Lưu Thị Ngọc Châu 7.5 6   6.5 5.5 5.9  
2 Thị Chiếc 6.5 6   6.2 5.1 5.5  
3 Lê Quốc Hòa 6 6   6.0 4.5 5.1  
4 Trần Thu  Thảo 6.5 6   6.2 5 5.5  
5 Kiều Thị Hoàng Thỏa 6 6   6.0 4.5 5.1  
6 Lê Nguyễn Bảo Trân 6 6   6.0 4.5 5.1  
7 Lê Thị Thanh Trang 7 6   6.2     nghỉ
8 Dương Nữ Mai Trinh 6.5 6   6.2 6.5 6.4  
9 Lê Anh Tuấn 7.5 6   6.5 7 6.8  
Tổng cộng :    9   học sinh              
                   
BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN LẦN 1
        Hệ số : 02        
Lớp: Điều Dưỡng 2A _ Nhóm 1            
Học phần : Thực tập CSSK trẻ em 1            
                   
Số TT Họ Tên Điểm kiểm tra thường xuyên Điểm kiểm tra
 định kỳ
Điểm TBKT Điểm thi Điểm HP Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc  Hoàng 6 5.5   5.7 6 5.9  
2 Pinăng Thị Huệ 6 5.5   5.7 5.5 5.6  
3 Mang Thị Hương 6 5.5   5.7 5.5 5.6  
4 Trương Thị Nguyệt 7 7.5   7.3 6 6.5  
5 Nguyễn Thị Kim Phượng 7 7.5   7.3 7.5 7.4  
6 Phạm Thị Thu Thảo 6 7.5   7.0 5.5 6.1  
7 Nguyễn Thanh  Toàn 5.5 7.5   6.8 6 6.3  
8 Đoàn Thị Thanh  Trúc 6 7.5   7.0 6 6.4  
9 Phạm Thị Ngọc  Tuyết 5 5.5   5.3 5 5.1  
10 Hồ Thị Hương  Vy 6 5.5   5.7 6.5 6.2  
Tổng cộng :    10   học sinh              
Số lượt đọc: 8679 - Ngày cập nhật: 19/02/2016
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
123456
Video
Liên kết
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ 10, P.Văn Sơn, TP.PR-TC, NINH THUẬN

ĐIỆN THOẠI: 0259.3920167 - 920798 Fax: 0259.3920798

Website:http://tcytninhthuan.edu.vn

Phòng Đào tạo
Phòng Tổ chức Hành chính
Phòng Tài chính Kế Toán
Khoa học cơ bản
Điều dưỡng
Sức khỏe sinh sản
Lâm sàng
Y tế Cộng đồng
Dược - YHCT
Các Quy Định
Lịch Thi
Điểm Thi
Học lại học phần
Tài liệu
Địa chỉ Email liên hệ
@ Copyright 2018: Bản quyền thuộc về Trường Trung Cấp Y Tế Ninh Thuận  http://tcytninhthuan.edu.vn  Designed by  Ninh Thuan Software