HyperLink HyperLink

0259.3922505

Tuyển sinh : 0259.3922505

Văn Phòng : 0259.3920167

Hỗ trợ trực tuyến : 0259.3922505

Giờ làm việc: 7h30-16h30

HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
HyperLink
Quan hệ
"DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN I LỚP DSTC K2 (2016-2018) - HKI - NĂM HỌC 2016-2017 HỌC PHẦN : CHÍNH TRỊ"

 

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN I
LỚP DSTC K2 (2016-2018) - HKI - NĂM HỌC 2016-2017
HỌC PHẦN : CHÍNH TRỊ
(Đính kèm Quyết định số /QĐ-TCYT ngày tháng năm 2017 của Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận )
STT
Họ
Tên
Ngày Tháng Năm Sinh
Ghi Chú
Nam Nữ
1 Nại Thị   19/06/1997  
2 Nguyễn Hồng Minh Châu   01/10/1995  
3 Bá Nữ Kim Đương   08/03/1996  
4 Nguyễn Thị Kim Duyên   28/12/1997  
5 Trần Thị Ngọc   25/10/1985  
6 Nguyễn Thị Thúy Hằng   24/08/1997  
7 Mai Thị Minh Huấn   08/02/1988  
8 Phan Phước Huy 29/06/1995    
9 Tôn Biện Quốc Huy 23/09/1997    
10 Đỗ Thị Ngọc Huyền   01/04/1992  
11 Nguyễn Thị Thu Huyền   15/05/1997  
12 Ngư Thị Yến Khoa   23/10/1997  
13 Mai Trần Nhật Lệ   03/10/1996  
14 Trịnh Thị Loan   30/08/1991  
15 Lê Thị Yến Ngà   13/12/1998  
16 Dương Thị Kim Ngân   07/8/1997  
17 Trần Thị Thanh Ngọc   17/12/1993  
18 Đặng Thị Kim Ngọc   10/08/1998  
19 Nguyễn Lư Khánh Nguyên   17/08/1996  
20 Phạm Thanh Thảo Nguyên   12/01/1998  
21 Nguyễn Thị Thu Nguyên   11/4/1990  
22 Nguyễn Trần Thanh Nhi   20/10/1998  
23 Nguyễn Thị Thu Phong   28/08/1982  
24 Nguyễn Đình Quốc 10/07/1973    
25 Đỗ Thị Hồng Sâm   06/10/1983  
26 Tô Thanh Tâm 10/11/1994    
27 Vũ Thị Kim Thanh   09/04/1998  
28 Vũ Huy Thành 08/12/1994    
29 Châu Linh Thiện 20/12/1995    
30 Nguyễn Thị Ngọc Thoa   19/10/1991  
31 Lê Hoàng Minh Thuận 31/10/1995    
32 Từ Thanh Thúy   15/07/1989  
33 Trịnh Văn Tổng 20/04/1967    
34 Cao Thị Xuân Trâm   10/01/1988  
35 Nguyễn Ngọc Minh Trâm   29/09/1998  
36 Lê Thị Thanh Trang   05/11/1995  
37 Trần Thị Trang   12/12/1997  
38 Đàng Như Hồng Triệu   09/4/1998  
39 Nguyễn Thái Thục Trinh   24/10/1996  
40 Nguyễn Thị Phương Trinh   29/10/1995  
41 Mai Thị Thu Trúc   03/11/1978  
42 Vạn Nữ Ngọc   02/10/1994  
43 Phan Thị Bích Vi   04/11/1998  
44 Lê Thị Kim Viên   05/06/1997  
45 Trịnh Trần Quốc 07/11/1992    

 

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN I
LỚP DSTC K2 (2016-2018) - HKI - NĂM HỌC 2016-2017
HỌC PHẦN : DƯỢC LIỆU
(Đính kèm Quyết định số /QĐ-TCYT ngày tháng năm 2017 của Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận )
STT
Họ
Tên
Ngày Tháng Năm Sinh
Ghi Chú
Nam Nữ
1 Nại Thị   19/06/1997  
2 Từ Công Bình 02/12/1991    
3 Nguyễn Hồng Minh Châu   01/10/1995  
4 Phạm Trần Trân Châu   19/05/1983  
5 Nguyễn Nữ Hồng Đào   01/10/1994  
6 Bùi Văn 01/02/1994    
7 Nguyễn Thị Hồng Dung   25/01/1992  
8 Đỗ Tùng Dương 05/11/1986    
9 Nguyễn Thị Kim Duyên   28/12/1997  
10 Trần Thị Ngọc   25/10/1985  
11 Nguyễn Thị Thúy Hằng   24/08/1997  
12 Tân Thị Hoa   10/12/1991  
13 Nguyễn Tiến Hoàng 24/04/1982    
14 Mai Thị Minh Huấn   08/02/1988  
15 Trương Quang Hưng 30/09/1980    
16 Phan Phước Huy 29/06/1995    
17 Tôn Biện Quốc Huy 23/09/1997    
18 Đỗ Thị Ngọc Huyền   01/04/1992  
19 Nguyễn Thị Thu Huyền   15/05/1997  
20 Ngư Thị Yến Khoa   23/10/1997  
21 Mai Trần Nhật Lệ   03/10/1996  
22 Mai Thị Kim Liễu   09/02/1994  
23 Nguyễn Thị Kim Loan   25/03/1993  
24 Trịnh Thị Loan   30/08/1991  
25 Lê Thị Yến Ngà   13/12/1998  
26 Dương Thị Kim Ngân   07/8/1997  
27 Trần Thị Thanh Ngọc   17/12/1993  
28 Nguyễn Lư Khánh Nguyên   17/08/1996  
29 Phạm Thanh Thảo Nguyên   12/01/1998  
30 Nguyễn Thị Thu Nguyên   11/4/1990  
31 Nguyễn Trần Thanh Nhi   20/10/1998  
32 Nguyễn Thị Hạnh Nhi   02/09/1992  
33 Trần Thị Ánh Nồng   22/08/1995  
34 Trịnh Thị Ngọc Nữ   06/10/1991  
35 Phan Thị Tuyết Phấn   02/01/195  
36 Nguyễn Thị Thu Phong   28/08/1982  
37 Nguyễn Sỹ Phương 01/06/1990    
38 Nguyễn Thị Bích Phương   16/11/1992  
39 Lâm Thị Kim Phượng   16/05/1985  
40 Nguyễn Đình Quốc 10/07/1973    
41 Đặng Diễm Quỳnh   12/02/1988  
42 Đỗ Thị Hồng Sâm   06/10/1983  
43 Lê Thanh Sang 02/01/1993    
44 Tô Thanh Tâm 10/11/1994    
45 Vũ Thị Kim Thanh   09/04/1998  
46 Vũ Huy Thành 08/12/1994    
47 Nguyễn Trần Minh Thảo   18/01/1993  
48 Nguyễn Thanh Thiên 02/01/1991    
49 Châu Linh Thiện 20/12/1995    
50 Nguyễn Thị Ngọc Thoa   19/10/1991  
51 Dương Trần Thời 09/11/1993    
52 Nguyễn Thị Hoài Thu   17/04/1982  
53 Nguyễn Thị Minh Thư   02/05/1987  
54 Lê Hoàng Minh Thuận 31/10/1995    
55 Từ Thanh Thúy   15/07/1989  
56 Nguyễn Thị Thúy   14/03/1992  
57 Nguyễn Thị Thanh Thúy   06/09/1992  
58 Trần Thị Ngọc Thủy   08/04/1991  
59 Lê Anh Toàn 14/10/1993    
60 Trịnh Văn Tổng 20/04/1967    
61 Cao Thị Xuân Trâm   10/01/1988  
62 Nguyễn Ngọc Minh Trâm   29/09/1998  
63 Lê Phan Ngọc Trâm   01/01/1995  
64 Trần Huyền Trân   18/02/1996  
65 Ngô Thị Như Trân   03/01/1990  
66 Lê Thị Thanh Trang   05/11/1995  
67 Trần Thị Trang   12/12/1997  
68 Trần Thị Bảo Trang   05/02/1992  
69 Đinh Thụy Thùy Trang   30/04/1985  
70 Đàng Như Hồng Triệu   09/4/1998  
71 Nguyễn Thị Phương Trinh   29/10/1995  
72 Thành Thị Diễm Trúc   29/06/1984  
73 Mai Thị Thu Trúc   03/11/1978  
74 Vạn Nữ Ngọc   02/10/1994  
75 Hồ Thị Bạch Tuyết   09/04/1993  
76 Đàng Chi Uyên   18/02/1973  
77 Lê Thị Kim Viên   05/06/1997  
78 Võ Thị Xuân Vinh   28/07/1996  
79 Trịnh Trần Quốc 07/11/1992    

 

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN I
LỚP DSTC K2 (2016-2018) - HKI - NĂM HỌC 2016-2017
HỌC PHẦN : ANH VĂN I
(Đính kèm Quyết định số /QĐ-TCYT ngày tháng năm 2017 của Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận )
STT
Họ
Tên
Ngày Tháng Năm Sinh
Ghi Chú
Nam Nữ
1 Nại Thị   19/06/1997  
2 Nguyễn Hồng Minh Châu   01/10/1995  
3 Đỗ Tùng Dương 05/11/1986    
4 Nguyễn Thị Kim Duyên   28/12/1997  
5 Trần Thị Ngọc   25/10/1985  
6 Nguyễn Thị Thúy Hằng   24/08/1997  
7 Mai Thị Minh Huấn   08/02/1988  
8 Trương Quang Hưng 30/09/1980    
9 Phan Phước Huy 29/06/1995    
10 Tôn Biện Quốc Huy 23/09/1997    
11 Đỗ Thị Ngọc Huyền   01/04/1992  
12 Nguyễn Thị Thu Huyền   15/05/1997  
13 Ngư Thị Yến Khoa   23/10/1997  
14 Mai Trần Nhật Lệ   03/10/1996  
15 Trịnh Thị Loan   30/08/1991  
16 Lê Thị Yến Ngà   13/12/1998  
17 Dương Thị Kim Ngân   07/8/1997  
18 Trần Thị Thanh Ngọc   17/12/1993  
19 Nguyễn Lư Khánh Nguyên   17/08/1996  
20 Phạm Thanh Thảo Nguyên   12/01/1998  
21 Nguyễn Thị Thu Nguyên   11/4/1990  
22 Nguyễn Trần Thanh Nhi   20/10/1998  
23 Nguyễn Thị Thu Phong   28/08/1982  
24